Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-shopu PATRO GROUP, tedy pro potřeby databáze, ke které mají přístup NWT a.s. Údaje nebudou zveřejněny či poskytnuty další osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů, evidenci vyřízení objednávek, dodávek, reklamace apod.

Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb Internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace Kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření Kupujícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.